Nota Legal

AVISO LEGAL


FINALIDADE, TITULARIDADE E ACCESO 


A finalidade do Arquivo Dixital Terra e Memoria é proporcionar nun único sitio web: 


Ao público en xeral e a comunidade universitaria un repositorio web de entrevistas orais sobre a Historia do século XX e sistematiza testemuñas orais referidas a tres centros de interese:

Historia social da vida cotiá e do mundo rural.

Migracións a América e Europa: orixes, viaxes, traballos, retornos.

Vítimas das persecucións do golpe, a guerra e a represión franquista.


O Arquivo Dixital Terra e Memoria é unha base de datos de titularidade da Universidade de Santiago, e en concreto é unha iniciativa dos grupos de investigación HISTAGRA, HistAMÉRICA e HISPONA do Departamento de Historia da USC estando protexida polos dereitos de propiedade intelectual (artigo 12 da Lei de Propiedade Intelectual).


O usuario dunha base de datos protexida poderá efectuar os actos que sexan necesarios para o acceso ao contido da base de datos e á súa normal utilización polo propio usuario. Con todo non poderá efectuar os seguintes actos:


a) Os que sexan contrarios a unha explotación normal da devandita base ou lesionen inxustificadamente os intereses lexítimos do titular dos dereitos. A estes efectos queda prohibido calquera tipo de descarga masiva ou automatizada de contidos.


b) Os que prexudiquen ao titular dun dereito de autor ou dun calquera dos dereitos recoñecidos nos Títulos I a VIN do Libro II da Lei de Propiedade intelectual que afecten a obras ou prestacións contidas na devandita base.


Non se necesitará a autorización do titular:


a) Cando se realice unha reprodución con fins privados.


b) Cando a utilización se realice con fins de ensinanza ou investigación científica sempre e cando cite a  fonte. O usuario debe citar sempre o Arquivo Dixital Terra e Memoria como fonte dos materiais consultados e da información obtida nas ferramentas de procura, incluíndo a URL https://www.terraememoria.usc.gal/


c) Cando se trate dunha utilización para fins de seguridade pública ou a efectos dun procedemento administrativo ou xudicial.


O acceso e uso do sitio web implica que o usuario acepta na súa totalidade e obrígase a cumprir por completo os termos e condicións detallados no presente aviso legal.


O acceso ao sitio web é gratuíto. O usuario comprométese a facer un uso adecuado, conforme á lei, dos contidos e servizos do Arquivo Dixital Terra e Memoria


O acceso a determinados servizos está supeditado ao rexistro do usuario, quen debe proporcionar datos lícitos e veraces durante o proceso de rexistro, así como facer un uso persoal, intransferible e confidencial da clave de acceso.


O Arquivo Terra e Memoria resérvase o dereito a denegar o acceso ao sitio web ao usuario que incumpra as advertencias legais e condicións de uso que aquí se especifican, así como a emprender as accións legais oportunas en defensa dos seus dereitos.


OUTROS DEREITOS

Os dereitos de propiedade intelectual referentes aos contidos do sitio web, o software subxacente (incluído o código fonte), o deseño gráfico, así como os distintos elementos que integran o sitio web (signos distintivos, contidos e imaxes), corresponden á USC, quedando prohibida a súa reprodución parcial ou total sen consentimento do seu lexítimo titular.


PROTECCIÓN DE DATOS 

O acceso a determinados servizos require identificación previa. Os datos de carácter persoal recollidos a estes efectos serán tratados de conformidade co establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e no Regulamento Europeo de Protección de datos. 


De conformidade co Regulamento UE 2016/679, os datos solicitados serán tratados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) coa finalidade de dar acceso aos servizos deste arquivo dixital.


Estes datos serán incorporados e tratados no ficheiro “usuarios de servizos da USC” cuxa finalidade é a de xestión de persoas físicas ás que  a Universidade de Santiago de Compostela ofértelles e preste servizos non académicos. 


O órgano responsable do ficheiro é o Vicerreitorado de Comunicación, Cultura e Responsabilidade Social, cuxos datos de contacto son Colexio de San Xerome Praza do Obradoiro, s/n 15782, Santiago de CompostelaO Delegado de Protección de Datos é José Xullo Fernández Rodríguez, dpd@usc.es


A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas persoas interesadas mediante a súa  aceptación expresa e inequívoca.


Non se prevén nin cesións nin  transferencias de datos.


As persoas interesadas poden exercer ante o responsable os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamento oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica da USC 

https://sede.usc.é/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm


Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que considere oportuna.


Sen o consentimento dos interesados os servizos que requiren identificación ou autenticación previa non serán accesibles.


Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a que foron recolleitos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais. 


A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/index.html. 


EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE  

Tanto o acceso a este sitio web como o uso que poida facerse da información contida no mesmo é responsabilidade exclusiva do usuario.


O titular non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo, que puidese producirse no equipo do usuario como consecuencia directa ou indirecta do acceso a este sitio web. 


Así mesmo, a USC queda eximida de calquera responsabilidade derivada do mal funcionamento do sitio web que teña a súa orixe nunha circunstancia accidental, forza maior, traballos necesarios de mantemento ou calquera outra causa, así como de eventuais erros e inexactitudes que puidese conter o sitio web.